Редакционен екип

Главен редактор:

Василев Веселин Костов, доктор на психологическите науки, професор

(Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Василев Веселин Костов е роден на 27 април 1949 г. в гр. Карнобат (Бургаска област, България). През 1971 г. е завършил философско-историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – специалност философия със специализация психология. След кратко учителстване в гимназия (1971 – 1973 г.) и военна служба (1973 – 1974 г. във ВНВУ „Васил Левски“ – Велико Търново) постъпва в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (1974 г.) като първия асистент по психология в университета, където протича и цялата му академична кариера. Бил е ръководител на катедра и зам.-декан на факултет. Преподавал е също така в още 18 български университети и филиали, както и в два чуждестранни университета (Братиславския – Словакия и Московския държавен психолого-педагогически университет).

През 1986 г. защитава кандидатска дисертация (доктор по психология) и през 1990 г. се хабилитира като доцент по педагогическа и възрастова психология, а през 2006 г. защитава дисертация за доктор на психологическите науки и през 2009 г. се хабилитира като професор по обща психология. Книгата на В. Василев „Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката“ (2007), която представя основното съдържание на докторската му дисертация, е отличена с първа награда на Съюза на учените в България в областта на хуманитарните науки за 2007 година.

Веселин Василев е автор на 166 научни публикации (в България, Русия, Чехия, Полша, Турция) от тях 16 книги: 3 монографии и13 учебници по психология за университети и средното училище. Публикациите му обхващат широк кръг области и проблеми на психологическата наука – обща (когнитивна и личностна), възрастова, педагогическа, социална, спортна, военна, управленска психология, психолингвистика, логика и др. Участвал е в световни, европейски и балкански научни конгреси и в десетки научни форуми в България.

Широк е тематичния обхват на преподавателската му дейност – изнасял е десетки лекционни курсове в почти всички основни области на психологията в бакалавърски и магистърски степени. Подготвил е 6 успешно защитили докторанти (от тях двама са чужденци), а в областта на издигнатата и разработвана от него концепция за праксиологическата рефлексия са защитени още 6 дисертации. Бил е член на Специализирания научен съвет по психология, кaкто и рецензент и/или член на научно жури при над 55 процедурите по защита на дисертации или хабилитации.

Телефон: +359 888 221 576

E-mail:  veselin_vasilev@abv.bg

Заместник главен редактор:

Абасова Къзългюл Ясин къзъ, доктор на философските науки, професор, заместник декан на факултета по социални науки и психология

(Бакински държавен университет, Баку, Азербайджан)

Ахаев Андрей Василиевич, доктор на педагогическите науки, професор

(Център за международно партньорство, Уст-Каменогорск, Казахстан)

Билчак Василий Степанович, доктор на икономическите науки, професор, професор към катедра „Микроикономика“

(Вармийско-Мазурски университет, Олщин, Полша)

Зографова Йоланда Костадинова, доктор, професор, департамент „Психология”, ръководител на секция ”Социална,трудова и организационна психология”, директор на института

(Българската академия на науките (БАН), Институт за изследване на населението и човека, София, България)

Иванов Георги Петков, доктор на педагогическите науки, професор, началник на отдел «Качество и акредитация»

(Тракийски университет, Стара Загора, България)

Клинков Георги Тодоров, PhD, главен асистент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)  

Красич Даниела Костадинович, доктор, професор, заместник декан на педагогическия факултет

(Белградски университет, Сърбия)

Курилова Анастасия Александрова, доктор на икономическите науки, професор

(Толиятински държавен университет, Толияти, Русия)

Майхджик-Микула Джоана, доктор на педагогическите науки, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Мамичев Александър Юриевич, доктор на политическите науки, кандидат на юридическите науки, доцент, завеждащ катедра „Теория и история на Руското и международно право”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Милева Елеонора Михайлова, доктор на педагогическите науки, профессор, профессор катедра „Психология, педагогика и социология“, ръководител на сектор „Педагогика“

(Национална спортна академия „Васил Левски“, София, България)

Минкова Ганета Минкова, доктор, професор

(Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, България)

Осадченко Ина Ивановна, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански педагогически университет, Уман, Украйна)

Тарантей Виктор Петрович, доктор на педагогическите науки, професор

(Гродненски държавен университет, Гродно, Белорусия)

Цибранска-Костова Марияна, доктор на филологическите науки, професор, ръководител на Секция за история на българския език

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Шарипов Фаридун Файзулаевич, доктор на педагогическите науки, завеждащ общо университетската катедра по педагогика

(Таджикски национален университет, Душанбе, Таджикистан)

Редакционна колегия:

Ангелова Мина Николаева,  доктор, доцент катедра „Управление и количествени методи в икономиката“

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)  

Бочегова Наталия Николаевна, доктор на филологическите науки, доцент, декан на филологическия факултет

(Кургански държавен университет, Курган, Русия)

Бурмикина Ирина Викторовна, доктор на социологическите науки, професор, проректор по научната работа

(Липецки държавен педагогически университет, Липецк, Русия)

Васковска Галина Алексеевна, доктор на педагогическите науки, професор, ръководител на лабораторията по дидактика

(Институт по педагогика на Националната академия на педагогическите науки на Украйна, Киев, Украйна)

Гаджалова-Левтерова Дора Стойлова, доктор на педагогическите науки, професор

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Готлиб Анна Семеновна, доктор на социологическите науки, професор в катедрата по методология на социологическите и маркетингови изследвания

(Самарски държавен университет, Самара, Русия)

Дамянов Бисер Илиев, доктор на изкуствознание, професор, ръководител на катедра „Естетическо възпитание”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Демченко Ирина Иванова, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Димитрова Теофана Валентинова, доктор, доцент, ръководител на катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Желнина Евгения Валерьевна, доктор на социологическите науки, доцент, доцент на катедрата по социология

(Толиятински държавен университет, Толиати, Русия)

Кирова Алла Валентиновна, доктор, професор, сектор „Макроикономика”, заместник директор
(Българската академия на науките (БАН), Институт за икономически изследвания, София, България)

Коберник Александър Михайлович, доктор на педагогическите науки, професор

(Умански държавен педагогически университет, Уман, Украйна)

Комар Таисия Василевна, доктор на психологическите науки, професор

(Хмелницки национален университет, Хмелницки, Украйна)

Коновалчук Валентина Ивановна, доктор на философските науки, доцент

(Черкаски областен институт за след дипломно образование на педагогическите работници, Черкаси, Украйна)

Костова Иванка Милкова, доктор, професор,катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Коцева Татяна Иванова, доктор, професор,

(Българската академия на науките (БАН), Институт за население и човек, София, България)

Линков Александър Йорданов, PhD,  доцент

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Масюк Наталия Николаевна, доктор на икономическитке науки, професор от катедра „Управление”

(Владивостокски държавен университет по икономика и обслужване, Владивосток, Русия)

Мирчева Елка Петрова, PhD, професор,  секция за история на българския език, член на Комисията по лексикология и лексикография на Международния комитет на славистите

(Българската академия на науките (БАН), Института за български език „Проф. М.Андрейчин”, София, България)

Митягина Екатерина Владимировна, доктор на социологическите науки, доцент, декан на факултета по социални технологии

(Вятски държавен хуманитарен университет, Киров, Русия)

Мотов Ирена, доктор на науките в отрасъл социална педагогика, професор

(Хуманитарно-икономическа Академия, Лодз, Полша)

Нестеряк Юрий Василевич, доктор на науките за държавното  управление, доцент

(Национален авиационен университет, Киев, Украйна)

Нецева-Порчева Татяна Нейчева,  доктор, доцент, доцент катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

(Университет за национално и световно стопанство, София, България)

Панаедова Галина Ивановна, доктор на икономическите науки, професор, професор от катедра „Данъчна политика и митници“

(Федерален университет на Северен Кавказ, Ставропол, Русия)

Розенберг Генадий Самуилович, член-кореспондент на Руската академия на науките, доктор на биологическите науки, професор,

(Институт по екология на Волжския басейн, Р.А.Н.Толияти,Русия)

Салкова Екатерина Гетова, доктор по право, доцент, ръководител на Секция „Наказателно правни науки”

(Българската академия на науките (БАН), Института  за държавата и правото, София, България)

Севастиянов Сергей Виталиевич, доктор на политическите науки, доцент, професор от катедрата по „Международни отношения”

(Далеко-източен федерален университет, Владивосток, Русия)

Станев Велин Стефанов, доктор, професор, катедра „Маркетинг и международни икономически отношения”

(Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив, България)

Тсириготис Константинос, доктор на науките в отрасъл психология, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фелхнер Анджей, доктор на науките в отрасъл  по  история на образованието, професор

(Университет Ян Кохановски, Келце, Полша)

Фиделюс Анна, доктор на науките в отрасъл специална педагогика, професор

(Университет Кардинал Стефан Вишински, Варшава, Полша)

Чепил Мария Мироновна, доктор на педагогическите науки, професор

(Драгобич държавен педагогически университет, Драгобич, Украйна)

Шьвитава Ирениуш, доктор на науките в отрасъл философия, професор

(Педагогически университет на името на КЕН, Краков, Полша)

Юнусов Ахат Ахнафович, доктор на юридическите науки, професор от катедра „Криминално право и процес”

(Казански иновационен университет, Казан, Русия)

Явон Снежана Владимировна, доктор на социологическите науки, доцент, доцент на катедра „Социални технологии“

(Поволжски държавен университет за обслужване, Толиати, Русия)

Якунин Вадим Николаевич, доктор на историческите науки, професор, проректор по научната и иновационна дейност

(Поволжски държавен университет за обслужване, Толияти, Русия)