• +359895612046
  • huma@abv.bg
  • English / Български

УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Условия за публикуване  на научни статии  от български и чужди автори

 „Хуманитарни Балкански изследвания”

 

Кратките изисквания към научните материали(образци за оформление на материалите и пълните изисквания за това са представени по-подробно в „Положението на списанието” и архива «2019_09–BSR_HBR_SVB »

                                                                                                                              

Структурни  параметри:
Статиите следва да притежават елементи, отговарящи на следните параметри:
– Постановка на научния проблем в общ вид и нейната връзка с останалите систематизирани във времето научни и практически задачи.
– Анализ на последните изследвания и публикации, в които се разглеждат аспекти от този проблем, на базата на който залага автора; извеждане на неразрешените по-рано части от общия проблем.
– Формиране целите на статията (постановка на задачата).
– Изложение на основния материал от изследването с пълно обосноваване на получените научни резултати.
– Изводи, които произтичат от изследването и перспективи за по-нататъшно развитие на това научно направление.
– Списък на използваната литература.
Технически параметри:
Названия на файловете:
– Фамилия_научно направление_град (например: Иванов_педагогика_Пловдив)
Общ обем: 3-5 страници  печатан текст  формат А-4 (до приложения списък на използваната литература).
Стандарти: шрифт Times New Roman, размер на буквата или на знака по вертикала– 10, максимален интервал – 1, отстояние на абзаца– 0,5 см, всички полета – 2 см, литература – ПО ХРОНОЛОГИЯТА НА ПРОЯВЯВАНЕ В ТЕКСТА (не по-малко от 20 наименования), редактор Word, тип на файла – документ Word 97-2003 (задължително).
Ключовите думи  (три изречения) и анотация (не по-малко от  150-200 думи) на руски и английски език.
Цялостни интервали между цифрите, инициалите и фамилията.
Не бива да се бърка тире (-) и дефис (-).
Формулите следва да се  оформят при помощта на  редактора на формули «MathType» или «Microsoft Equation», размер на символите – 10 (задължително), дължината на формулите не бива да превишава  80 мм (задължително), латинските символи се набират с курсив, гръцките с прав шрифт.
Рисунки, изпълнени с векторна графика, следва да бъдат поместени в един обект или да бъдат групирани.Сканираните рисунки се изпълняват с разделителна способност не по-малка от 300 dpi.
Справочна информация:
1. За да се определи УДК( универсална десетична класификация-научни области) могат да се използват следните линкове:
А) http://pu.virmk.ru/doc/UDK/index.html
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2. За превод на английски език или на други езици могат да се използват следните линкове (НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕВЕДЕНИЯ ТЕКСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ НА ФИЛОЛОГ):
А) http://translate.yandex.ru/ (превод на презимето и научната степен)
Б) http://translate.google.com/
3. За проверка статията в антиплагиат се използва( задължително) линка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (резултатите се пазят при автора и се изпращат в издателството при поискване от редактора).
АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ГЛЕДАЙТЕ ОБРАЗЦИТЕ!
Материалите постъпват в редакцията:
до 1 март (мартенски номер)
до 1 юни (юнски номер)
до 1 септември(септемврийски номер)
до 1 декември (декемврийски номер)
Всички материали за публикуване се изпращат  на електронния адрес: huma@abv.bg,  humbalkanstudies@gmail.com (задължително следва да се укаже в кое именно списание и кое научно направление)

 

Етапи за рецензиране на статиите

За рецензиране се насочва всяка една статия, постъпила за публикуване в списанието „Балканско научно обозрение”.
Рецензирането на статиите- едностранно, сляпо(анонимно).Това означава,че на рецензента е известна фамилията на автора(е), а на автора фамилията не рецензента не се съобщава.

Отговорния секретар в течение на един ден след приемането на статията я предава на зам.редактора по съответстващото направление за назначаване на рецензенти.В качеството на рецензенти могат да бъдат търсени специалисти, притежаващи научната степен доктор или доктор на науките в съответния отрасъл на знание.Рецензентите може паралелно с това да са членове на редакционната колегия на списанието.

Заместник  редактора по съответното тематично направление в продължение на 3 дни подбира подходящия рецензент.За целта той се съобразява с научната област, към която спада научния ръкопис, националността на автора и неговата месторабота.Избира измежду членовете на редакционния съвет,тези  които са със  сходна на автора научна специалност, направление и националност.При необходимост се консултира с главния редактор, тогава когато се налага да се ползва тематичен рецензент, който не е в списъка на членовете на редакционния съвет, но е дал своето съгласие да бъде включен в разширения състав на рецензентите.

Със своите действия зам.главния редактор следва да избере такъв рецензент за първоначално сляпо рецензиране, че  да  гарантира процеса на безпристрастна оценка и да се покаже, че рецензентите са независими от авторите, т.е те не са свързани с една и съща институция.Като за целта може да поиска от рецензента обща информация доколко/в каква степен/познава въпросния автор, който ще рецензира.

Спазва основното правило да избере рецензент, който да не работи в една и съща институция с автора на научната публикация.

Отговорния редактор в деня на получаването на статията предава ръкописа на рецензента.
Рецензентът в течение на 3 седмици предоставя рецензията(като форма) в електронен вид на отговорния секретар на адрес:  huma@abv.bg, humbalkanstudies@gmail.com
Рецензентът може да препоръча статията за публикуване; да препоръча статията да се публика, след като се извърши  доработки, отчитащи направените забележки; да отклони статията от публикуване.Ако рецензента предложи статията да се публикува след нейното доработване, или откаже нейното публикуване, то той в рецензията, която ще представи следва да спомене за обективните причини за подобни действия.Ако статията се препоръчва да се  публикува след нейната доработка, то отговорния секретар насочва ръкописа към автора.
След повторното получаване на статията (вече доработена от автора на базата на приетите забележки) отговорният секретар в границите на 1 ден предава ръкописа на този рецензент, който е правил първоначалната рецензия за повторно рецензиране.
В случаите, когато материалът е отклонен заместник главния редактор/отговорния секретар изпраща по пощата на автора рецензията и указание с възможност да се насочи статията за повторно рецензиране при изявено  желание от  автора.Фамилията на рецензента може да бъде посочена на автора само след писмено съгласие на рецензента.
В случай на повторно отклоняване от публикуване отговорния секретар отправя рецензията на автора по електронната   поща.Повече от 2 пъти конкретната статия не може да бъде рецензирана.
След рецензирането статията се предава за техническо редактиране.Техническият редактор може да отклони статията и да я върне на автора за доработка с основанието, че тя не отговаря на формалните изисквания. Освен това статията може да бъде отклонена от главния редактор/заместник главния редактор по съответното научно напраавление на базата на несъгласие с резултатите от рецензирането, проява на конфликт на интереси, нарушаване на етиката.

Разпространени причини за отказ от публикуване:
– статията лошо или неправилно е структурирана;
– статията е недостатъчно детайлизирана, за да могат читателите в пълна мярка да могат да разберат предложения от автора анализ;
– статията не притежава научна новост;
– в статията няма достатъчно количество актуални цитирания;
– статията съдържа теории, концепции или изводи, които неубедително се подкрепят с данни, аргументи или информация;
– статията не обезпечава достатъчно подробно описание на методите и материалите, които биха позволили на други учени да повторят вече направения експеримент;
– в статията отсъстват точни описания или хипотези: проверяеми хипотези, описание на експерименти, примери за статически или експериментални извадки;
– в статията лошо е описана методологията на провеждане на експериментите, или са допуснати фактологически грешки, или не е показан в пълнота статистическия анализ;
– качеството на езика на отговаря на изискванията за научна статия;
– статията съдържа необоснована критика по отношение на съществуващи фундаментални положения, общоприети теории и факти;
– статията притежава ясно изразен политически характер, съдържа несъвместими с общо приетите норми, положения и призиви.

Ако сте получили отказ
– обърнете внимание на въпросите, които са засегнати от редактора и рецензента;
– опишете всички изменения във Вашата статия в съответно писмо;
– изпълнете всички допълнителни експерименти или анализи, препоръчани от рецензента (ако прецените,че тези изменения няма да направят статията Ви по-добра, дайте подробно обяснение, защо считате така);
– в обратното писмо опишете отделно тези моменти, с които Вие сте съгласни с рецензента, и в които не сте съгласни с него;
– обезпечете точно и вежливо научно обосноваване на всички тези моменти, с които Вие не сте съгласни;
– стриктно изобразете всички Ваши изменения в документа, който сте приложили;
– върнете конструираната  по новому статия в срок, установен от редактора.

По-добре не избирайте друго списание, докато не се  е случило едно от следните събития:
 -редакторът Вие е дал отговор, че тематиката на Вашата работа като концепция не отговаря на тематиката на списанието;
– Вашата статия е отказана от публикуване, дори и след извършените от Вас доработки и отговори на въпросите на рецензента;
– Вие сте получили повече от два отказа от двама рецензенти и от редактора;
-процесът на разглеждане на ръкописа заема повече от регламентираното от списанието време и  по тази причина редактора и списанието не могат да ускорят този процес.В подобен случай много е важно да се осведоми редакцията,че Вие се отказвате от публикуването на статията в конкретното списание, преди да започнете да правите опити да го предоставите на друго такова.

Публикацията представлява сложен процес, затова Вие сте длъжни да бъдете готови да работите върху своята статия, да отговаряте на коментари и,както на редакторите, а така също и на рецензентите, като извършвате паралелно с това необходимите корекции в своята работа.

 

Attachments